Başa Dön
Sayfa

Çalışan Adayı Aydınlatma ve Açık Rıza Metni

6698SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA
ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA VE AÇIK RIZA BEYANI

Nejat Sabuncu Makine Tic.Ve San. A.Ş. Tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek üzere sizler için hazırlanmıştır. Nejat Sabuncu Makine tarafından işe alım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rızanız talep olunmaktadır:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) gereğince, kişinin özgeçmişi içerisinde yer alan adı/soyadı, adresi, doğum yeri ve tarihi, telefon numarası, elektronik posta adresi, öğrenim durumu, eğitim bilgileri, iş deneyimleri, yabancı dil bilgisi, katıldığı seminer, konferans ve sertifika programları, referansları ile ilgili kişiyi tanıtan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır.

Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak Nejat Sabuncu Makine Tic.Ve San. A.Ş. Tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:
Kişisel verileriniz, iş başvuru talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, Nejat Sabuncu Makine insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda başvurunuzun değerlendirmeye alınması, bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi ve Nejat Sabuncu Makine Uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amaçları dâhilinde işlenecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:
Nejat Sabuncu Makine Tarafından işlenen kişisel verileriniz, Nejat Sabuncu Makine’nin Yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla yetkili mercilerle paylaşılacaktır.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Kişisel verileriniz, Nejat Sabuncu Makine insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla edinilmekte ve bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ve elektronik ortam da dahil olmak üzere çeşitli toplama yöntemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

4. Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları:
Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Nejat Sabuncu Makineye başvurarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verileriniz işleniyorsa, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verileriniz yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizin ıslak imzalı bir nüshasını Nejat Sabuncu Makine Mithatpaşa Mahallesi 2.Orkide Sokak No: 4/1 Eyüpsultan İSTANBUL adresine, bizzat elden iletebilir info@granitcenter.com adresine mail atabilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde Nejat Sabuncu Makine Tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Nejat Sabuncu Makine için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Açık Rıza Beyan Formu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerimin Nejat Sabuncu Makine Tarafından hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim.

Başvurduğum pozisyona ilişkin uygunluğumun değerlendirilmesi, Nejat Sabuncu Makine İnsan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, İnsan kaynakları yetkilisi tarafından alınan notlar da dahil olmak üzere Nejat Sabuncu Makine’ye ilettiğim her türlü kişisel verimin, Nejat Sabuncu Makine Tarafından kaydedilmesine, depolanmasına, değiştirilmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, özgeçmişimde yer alan ve kendi irademle seçtiğim referanslarımın ve/veya Nejat Sabuncu Makine Tarafından bizzat ulaşılan diğer referansların Nejat Sabuncu Makine İnsan kaynakları departmanı tarafından aranarak ilgili kişilerden işe yatkınlığım hakkında bilgi/veri alınmasına ve bu bilgi/verilerin Nejat Sabuncu Makine Tarafından kaydedilmesine, kişisel verilerimin Nejat Sabuncu Makine’nin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla yetkili mercilerle paylaşılmasına, yukarıda bahsi geçen kişisel verilerimin Nejat Sabuncu Makine İnsan kaynakları havuzunda muhafaza edilmesine,

 

Onay veriyorum                                Onay vermiyorum

 

Adayın Adı-Soyadı:                                                          İmza:                                                     Tarih:

GRANİT CENTER

bize-ulasin
+90 (212) 360 24 30